प्रमुख वेबसाइटहरू

WOPG.org
प्रमुख वेबसाइट जसमा महारजीको शान्ति सन्देश इन्टरनेटमा राखिएको छ.

RajVidyaKender.org
राज विद्या केंद्र - नेपालमा आत्म ज्ञान प्रचार संघ

TPRF.org
यो साइटमा द प्रेम रावत फाउण्डेसन को वारेमा जानकारी उपलब्ध छन. TPRF ले संसारभर मानवीय कार्यहरू गर्दै आएको छ र शान्ति सन्देशलाई प्रचार पनि गरिरहेको छ.

PremRawat.com
यो महाराजजीको आधिकारिक वेवसाइट हो, जसमा संगीत, गीत कला आदि समावेश छन.